شما موفق خواهید شد, چون بیشتر مردم تنبل هستند. ۱۳۹۳/۰۶/۲۸